Board of Trustees

Venkat Chaluvadi

Venkat Chaluvadi

President
Ashlesh Dani

Ashlesh Dani

Vice President
Paresh Shah

Paresh Shah

Treasurer
Neeta Pandya

Neeta Pandya

Secretary
Dahyabhai Patel

Dahyabhai Patel

Harithadevi Koonapareddy

Harithadevi Koonapareddy

Kalpesh Jani

Kalpesh Jani

Kamlesh Patel

Kamlesh Patel

Komal Agrawal

Komal Agrawal

Madhu Varma

Madhu Varma

Nagesh Kondoju

Nagesh Kondoju

Paul Biguvu

Paul Biguvu

Shaifali Shah

Shaifali Shah

Vimala Upadhyayula

Vimala Upadhyayula

Yogesh Bhatt

Yogesh Bhatt