Sunday, July 30th @ 8:30 AM to 1:30 PM – Shri Shantinath Bhagwan Panch Kalyanak Puja

Jain Sangh of Hudson Valley performing Shri Shantinath Bhagwan Panch Kalyanak Puja from 8:30 AM to 1:30 PM on Sunday, July 30th. Performed by Shri Dev Dedhia of NJ.